Ogłoszenia o zatrudnieniu

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 1. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 9-2017 pt. "Podnoszenie kompetencji personelu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie identyfikacji grup wrażliwych" w ramach projektu nr. 42/2-2015/FAMI, pt. „Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.
 2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
  Nazwa organizacji: Fundacja Różnosfera
  Adres: ul. 11 Listopada 40, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  E-mail: @
 3. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)
  • Wykształcenie wyższe kierunkowe - dyplom mgr psychologii
  • Dyspozycyjność i gotowość do przeprowadzenia szkoleń w Warszawie w dniach 01.12.2017 i 07.12.2017
 4. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny)
  Wykształcenie i doświadczenie:
  • Udokumentowane wykształcenie trenerskie - szkoła trenerska – według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami należącymi do grup wrażliwych i/lub osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową w RP - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce międzykulturowej, uchodźczej, migracyjnej, związanej z grupami wrażliwymi - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Autorstwo lub współautorstwo tekstów o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia: tematyka międzykulturowa, uchodźcza, migracyjna, związana z grupami wrażliwymi - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
 5. KRYTERIA PRESELEKCJI
  Nie dotyczy
 6. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III – warunek bezwzględny.
  2. Cena (25 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym)
  3. Wykształcenie i doświadczenie (75 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego)
 7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów)
  1. Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego, zgodnie z instrukcją zawartą oraz z dokumentami wskazanymi w Formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, do pobrania pod linkiem podanym poniżej, na końcu ogłoszenia;
  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
  3. Oferta musi być czytelna;
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2017 do godz. 23:59, w formie skanu lub fotografii pocztą elektroniczną na adres @
  5. Zamawiający odrzuci ofertę:
   1. złożoną po terminie;
   2. złożoną przez wykonawcę/wykonawczynię niespełniającego/niespełniającą kwalifikacji wymaganych;
   3. niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
   4. zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
   5. jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
  6. Wykonawcy/wykonawczynie ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
  Zostanie wybrana jedna najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie wybrana ta oferta.
 9. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
  Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Stefaniak, e-mail: @
 10. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą/czynią, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
   1. nie zostanie złożona żadna oferta;
   2. procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
  3. Niniejsze ogłoszenie o zatrudnieniu nie stanowi zobowiązania Fundacji Różnosfera do zawarcia umowy.
  4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 11. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Różnosfera w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Załączniki ogłoszenia o zamówieniu:
Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego do pobrania pod adresem www.roznosfera.org/files/FR_DP_Nabor_9-2017_szkolenia_UDSC_Formularz_22-11-2017.pdf

Osoba prowadząca procedurę w imieniu zamawiającego: Grzegorz Stefaniak


OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 1. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. "Podnoszenie kompetencji personelu Straży Granicznej w zakresie identyfikacji grup wrażliwych" nr 8-2017: z dnia 3 listopada 2017 w ramach projektu nr. 42/2-2015/FAMI, pt. „Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.
 2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
  Nazwa organizacji: Fundacja Różnosfera
  Adres: ul. 11 Listopada 40, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  E-mail: @
 3. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)
  Wykształcenie wyższe kierunkowe - dyplom mgr psychologii
 4. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny)
  Mobilność i dyspozycyjność:
  • Posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B oraz posiadanie samochodu do dyspozycji (łącznie) - według punktacji zawartej w Formularzu ofertowym
  • Dyspozycyjność do przeprowadzenia szkoleń we wskazanych terminach - według punktacji zawartej w Formularzu ofertowym
  • Gotowość do przeprowadzenia szkoleń we wskazanych lokalizacjach – według punktacji zawartej w Formularzu ofertowym
  Wykształcenie i doświadczenie:
  • Udokumentowane wykształcenie trenerskie - szkoła trenerska – według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami należącymi do grup wrażliwych i/lub osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową w RP - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce międzykulturowej, uchodźczej, migracyjnej, związanej z grupami wrażliwymi - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Autorstwo lub współautorstwo tekstów o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia: tematyka międzykulturowa, uchodźcza, migracyjna, związana z grupami wrażliwym - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
 5. KRYTERIA PRESELEKCJI
  Nie dotyczy
 6. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III – warunek bezwzględny.
  2. Cena (25 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym)
  3. Mobilność i dyspozycyjność (40 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym)
  4. Wykształcenie i doświadczenie (35 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego)
 7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów)
  1. Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego, zgodnie z instrukcją zawartą oraz dokumentami wskazanymi w Formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, do pobrania pod linkiem podanym poniżej, na końcu ogłoszenia;
  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
  3. Oferta musi być czytelna;
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 listopada 2017 do godz. 23:59, w formie skanu lub fotografii pocztą elektroniczną na adres @
  5. Zamawiający odrzuci ofertę:
   1. złożoną po terminie;
   2. złożoną przez wykonawcę/wykonawczynię niespełniającego/niespełniającą kwalifikacji wymaganych;
   3. niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
   4. zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
   5. jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
  6. Wykonawcy/czynie ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
  Dwie najkorzystniejsze oferty zostaną wybrane spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie wybrana jedna oferta.
 9. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
  Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Stefaniak, e-mail: @
 10. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą/czynią, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
   1. nie zostanie złożona żadna oferta;
   2. procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
  3. Niniejsze ogłoszenie o zatrudnieniu nie stanowi zobowiązania Fundacji Różnosfera do zawarcia umowy.
  4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 11. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Różnosfera w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Załączniki ogłoszenia o zamówieniu:
Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego do pobrania pod adresem www.roznosfera.org/files/FR_DP_Nabor_8-2017_szkolenia_Formularz_03-11-2017.pdf

Osoba prowadząca procedurę w imieniu zamawiającego: Grzegorz Stefaniak


OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 1. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. "Podnoszenie kompetencji personelu Straży Granicznej w zakresie identyfikacji grup wrażliwych" nr 7-2017: z dnia 26 października 2017 w ramach projektu nr. 42/2-2015/FAMI, pt. „Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.
 2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
  Nazwa organizacji: Fundacja Różnosfera
  Adres: ul. 11 Listopada 40, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  E-mail: @
 3. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)
  Wykształcenie wyższe kierunkowe - dyplom mgr psychologii
 4. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny)
  Mobilność i dyspozycyjność:
  • Posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii B oraz posiadanie samochodu do dyspozycji (łącznie) - według punktacji zawartej w Formularzu ofertowym
  • Dyspozycyjność do przeprowadzenia szkoleń we wskazanych terminach - według punktacji zawartej w Formularzu ofertowym
  • Gotowość do przeprowadzenia szkoleń we wskazanych lokalizacjach – według punktacji zawartej w Formularzu ofertowym
  Wykształcenie i doświadczenie:
  • Udokumentowane wykształcenie trenerskie - szkoła trenerska – według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Doświadczenie w pracy psychologicznej z osobami należącymi do grup wrażliwych i/lub osobami ubiegającymi się o ochronę międzynarodową w RP - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce międzykulturowej, uchodźczej, migracyjnej, związanej z grupami wrażliwymi - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
  • Autorstwo lub współautorstwo tekstów o tematyce związanej z przedmiotem zamówienia: tematyka międzykulturowa, uchodźcza, migracyjna, związana z grupami wrażliwym - według punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego
 5. KRYTERIA PRESELEKCJI
  Nie dotyczy
 6. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie III – warunek bezwzględny.
  2. Cena (25 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym)
  3. Mobilność i dyspozycyjność (40 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu ofertowym)
  4. Wykształcenie i doświadczenie (35 % - punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego)
 7. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (w tym wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów)
  1. Ofertę należy złożyć na wzorze Formularza ofertowego, zgodnie z instrukcją zawartą oraz dokumentami wskazanymi w Formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, do pobrania pod linkiem podanym poniżej, na końcu ogłoszenia;
  2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
  3. Oferta musi być czytelna;
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 listopada 2017 do godz. 23:59, w formie skanu lub fotografii pocztą elektroniczną na adres @
  5. Zamawiający odrzuci ofertę:
   1. złożoną po terminie;
   2. złożoną przez wykonawcę/wykonawczynię niespełniającego/niespełniającą kwalifikacji wymaganych;
   3. niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
   4. zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
   5. jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
  6. Wykonawcy/czynie ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
  Trzy najkorzystniejsze oferty zostaną wybrane spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI. W przypadku liczby ofert niepodlegających odrzuceniu mniejszej niż trzy zostaną wybrane wszystkie oferty.
 9. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
  Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Stefaniak, e-mail: @
 10. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą/czynią, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
   1. nie zostanie złożona żadna oferta;
   2. procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
  3. Niniejsze ogłoszenie o zatrudnieniu nie stanowi zobowiązania Fundacji Różnosfera do zawarcia umowy.
  4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
 11. Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji mogą być udostępniane przez Fundację Różnosfera w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Załączniki ogłoszenia o zamówieniu:
Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego do pobrania pod adresem www.roznosfera.org/files/FR_DP_Nabor_7-2017_szkolenia_Formularz_26-10-2017.docx

Osoba prowadząca procedurę w imieniu zamawiającego: Grzegorz Stefaniak


WOLONTARIAT

Fundacja Różnosfera zaprasza do współpracy na zasadzie wolontariatu osoby z kompetencjami do tłumaczenia pomiędzy językiem polskim mówionym i językiem rosyjskim migowym.

Tłumaczenie odbywać się będzie w ramach pomocy psychologicznej dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce. Potrzebujemy tłumaczenia w wymiarze około 2 godzin tygodniowo. Pomoc psychologiczna jest udzielana w Warszawie oraz w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku. Fundacja zapewnia dojazd do ośrodka. Tłumaczenie może być zapewniane bezpośrednio w trakcie konsultacji lub za pośrednictwem telekonferencji.

Osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: @ oraz dodatkowo we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10:00-16:00 pod numerem telefonu 22 115 04 08. Oferujemy przyjazną atmosferę, możliwość rozwoju kompetencji i pracę w środowisku wielokulturowym.


Usługi psychologiczne dla osób dorosłych wnioskujących o ochronę międzynarodową

Fundacja Różnosfera poszukuje psycholożek do świadczenia usług psychologicznych dla osób dorosłych wnioskujących o ochronę międzynarodową w ramach projektu nr 42/2-2015/FAMI pt. „Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji "Bezpieczna Przystań".

ZAKRES USŁUG

Do usług psychologicznych w ramach zamówienia należeć będzie:

 • prowadzenie spotkań informacyjnych indywidualnych i grupowych z beneficjentami i beneficjentkami projektu informujących o naturze i celach pomocy i diagnostyki psychologicznej
 • udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, które tego potrzebują w trakcie całego czasu rozpatrywania wniosku o ochronę międzynarodową
 • badania diagnostyczne
 • przygotowywanie i wydawanie opinii psychologicznych
 • wsparcie psychologiczne w trakcie wywiadu statusowego oraz bezpośrednio po nim
 • diagnozowanie szczególnych potrzeb osób dorosłych wnioskujących o ochronę międzynarodową
 • wsparcie osób dorosłych w kontakcie z zewnętrznymi placówkami (m.in. poradnie zdrowia psychicznego, inne placówki medyczne, organizacje pozarządowe)
 • udział w spotkaniach Grupy Roboczej co najmniej raz na kwartał w Warszawie
 • udział w spotkaniach Platformy Psychologicznej co najmniej 6 razy w skali projektu w Warszawie
 • uczestnictwo minimum raz w miesiącu w superwizjach zespołu psychologicznego Fundacji w Warszawie
 • uczestnictwo 1-4 razy w miesiącu w zebraniach zespołu psychologicznego Fundacji Różnosfera w Warszawie
 • samokształcenie się w wymiarze minimum 40 godzin rocznie w zakresie pracy psychologicznej oraz tematyki uchodźczej zgodnie ze standardami Fundacji

Miejsca realizacji usług:
Ośrodki dla Cudzoziemców (głównie na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego), Strzeżone Ośrodki dla Cudzoziemców na terenie całej Polski, Gabinety Psychologiczne Fundacji Różnosfera w Warszawie, placówki zewnętrzne współpracujące z Ośrodkami dla Cudzoziemców oraz Gabinetami Psychologicznymi Fundacji (m.in. poradnie zdrowia psychicznego, szkoły itp.), siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej, miejsca odbywania się wywiadów statusowych oraz inne miejsca zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Fundacja Różnosfera dopuszcza możliwość zwrotu kosztów za dojazdy do ośrodków dla cudzoziemców.

Maksymalny okres świadczenia usług: od 24-05-2017 do 31-12-2017

WYMAGANIA ORAZ PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Etap 1: Ocena złożonych ofert

Wymagania konieczne (szczegóły w formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do formularza)

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – tytuł mgr psychologii
 • Posiadanie ważnego prawa jazdy kat.B
 • Posiadanie samochodu do dyspozycji
 • Podanie oferowanych cen za usługi nie przekraczających cen maksymalnie przewidzianych przez zamawiającego (szczegóły w formularzu ofertowym)

Brak dyplomu mgr psychologii i/lub brak ważnego prawa jazdy kat.B i/lub brak samochodu do dyspozycji i/lub brak oferowanych cen i/lub podanie cen przekraczających maksymalnie przewidziane przez zamawiającego będzie dyskwalifikować ofertę.

Dodatkowo punktowane będą (zgodnie z punktacją zawartą w formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do formularza):

 • doświadczenie zawodowe w pracy psychologicznej
 • bycie w trakcie lub ukończenie kursu terapeutycznego
 • kompetencje językowe
 • oferowane ceny usług

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna

Po ocenie ofert Fundacja zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną osoby, które uzyskały 5 najwyższych punktacji. W przypadku wpłynięcia tylko 5 lub mniejszej liczby ważnych ofert, Fundacja zaprosi na rozmowy wszystkie osoby, które złożyły ważne oferty.

Wymagania weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. umiejętność dostosowywania technik pracy do osoby korzystającej ze wsparcia
 2. umiejętność realizacji usług psychologicznych w dynamicznie zmieniającym się środowisku
 3. elastyczność czasu świadczenia usług w zależności od aktualnego obłożenia pracą psychologiczną
 4. zadeklarowane kompetencje językowe

W trakcie rozmowy osoba biorąca udział w postępowaniu będzie realizować praktyczne zadania. Za każde zadanie w każdym z kryteriów będzie mogła otrzymać maksymalnie 1 punkt (w sumie maksymalnie 4 punkty).

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

Wypełniony i odręcznie podpisany formularz ofertowy w formie skanu lub fotografii zapisanych jako plik PDF lub JPG wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w formularzu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: @.


Usługi tłumaczeniowe pomiędzy językami: polskim i rosyjskim w Warszawie, w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w innych lokalizacjach

Fundacja Różnosfera poszukuje tłumaczek do świadczenia usług tłumaczeniowych pomiędzy językami: polskim i rosyjskim w Warszawie, w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w innych lokalizacjach, w ramach projektu 42/2-2015/FAMI „Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

ZAKRES USŁUG
Do usług tłumaczeniowych w ramach zamówienia należeć będą:
Do usług tłumaczeniowych w ramach zamówienia należeć będą tłumaczenia ustne oraz pisemne pomiędzy językami: polskim i rosyjskim.

Ustne tłumaczenia będą obejmować wszystkie czynności psychologiczne wykonywane w ramach świadczonych w projekcie usług psychologicznych między innymi takie jak:

 • prowadzenie spotkań informacyjnych indywidualnych i grupowych z beneficjentami i beneficjentkami projektu informujących o naturze i celach pomocy i diagnostyki psychologicznej
 • udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, które tego potrzebują w trakcie całego czasu rozpatrywania wniosku o ochronę międzynarodową
 • badania diagnostyczne
 • przygotowywanie i wydawanie opinii psychologicznych
 • wsparcie psychologiczne w trakcie wywiadu statusowego oraz bezpośrednio po nim
 • diagnozowanie szczególnych potrzeb osób dorosłych wnioskujących o ochronę międzynarodową
 • wsparcie osób dorosłych w kontakcie z zewnętrznymi placówkami (m.in. poradnie zdrowia psychicznego, inne placówki medyczne, organizacje pozarządowe)
 • inne czynności związane ze świadczeniem usług psychologicznych

Pisemne tłumaczenia będą dotyczyć dokumentacji psychologicznej związanej z opisanymi powyżej usługami psychologicznymi (m.in. opinie psychologiczne, kwestionariusze i narzędzia diagnostyczne, materiały informacyjne konieczne na spotkania informacyjne z zespołem psychologicznym itp.) oraz innych materiałów koniecznych do realizacji wsparcia i diagnostyki psychologicznej.

Ponadto do obowiązków osoby świadczącej usługi tłumaczeniowe należeć będzie:

 • uczestnictwo przeciętnie 1-3 razy na kwartał w superwizjach zespołu tłumaczeniowego Fundacji w Warszawie (zależnie od intensywności świadczonych tłumaczeń)
 • uczestnictwo od 1 razu na kwartał do 4 razy w miesiącu w zebraniach zespołu psychologicznego i tłumaczeniowego Fundacji Różnosfera w Warszawie (zależnie od intensywności świadczonych tłumaczeń)
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych oraz wskazanych przez Fundację Różnosfera

Przewidywane miejsca realizacji usług:
Ośrodki dla Cudzoziemców (głównie na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego), Gabinety Psychologiczne Fundacji Różnosfera w Warszawie, placówki zewnętrzne współpracujące z Ośrodkami dla Cudzoziemców oraz Gabinetami Psychologicznym Fundacji (m.in. poradnie zdrowia psychicznego, szkoły itp.), siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej, miejsca odbywania się wywiadów statusowych oraz inne miejsca zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Fundacja Różnosfera dopuszcza możliwość zwrotu kosztów za dojazdy do ośrodków dla cudzoziemców.

Maksymalny okres świadczenia usług: od 16-03-2017 do 31-12-2017

WYMAGANIA ORAZ PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Etap 1: Ocena złożonych ofert

Wymagania konieczne:

 1. Kompetencje językowe na poziomie pozwalającym na realizację tłumaczeń ustnych i pisemnych w opisanym powyżej zakresie, pomiędzy językami polskim i rosyjskim. Brak tych kompetencji w którymkolwiek z tych języków będzie dyskwalifikować ofertę.
 2. Oferowana cena - podanie oferowanej ceny usługi nie przekraczającej maksymalnej ceny przewidzianej przez Zamawiającego. Oferty, w których nie będzie podanej oferowanej ceny usługi lub podana będzie cena przekraczająca maksymalną stawkę godzinową przewidzianą przez Zamawiającego będą dyskwalifikowane.

Dodatkowo punktowane będą (zgodnie z punktacją zawartą w formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do formularza):

 • posiadanie wykształcenia kierunkowego
 • posiadanie certyfikatów językowych
 • ukończenie szkoleń
 • doświadczenie zawodowe
 • oferowana cena
 • oferowana mobilność - posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B i/lub samochodu do dyspozycji

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna

Po ocenie ofert Fundacja zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną osoby, które uzyskały 3 najwyższe punktacje. W przypadku wpłynięcia tylko 3 lub mniejszej liczby ważnych ofert, Fundacja zaprosi na rozmowy wszystkie osoby, które złożyły ważne oferty.

Wymagania weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. predyspozycje do realizacji tłumaczeń w pomocy psychologicznej
 2. predyspozycje do realizacji usług w dynamicznie zmieniającym się środowisku
 3. elastyczność czasu świadczenia usług w zależności od aktualnego obłożenia pracą psychologiczną
 4. zadeklarowane kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego i polskiego

W trakcie rozmowy osoba biorąca udział w postępowaniu będzie realizować praktyczne zadania. Za każde zadanie w każdym z kryteriów będzie mogła otrzymać maksymalnie 1 punkt (w sumie maksymalnie 4 punkty).

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

Wypełniony i odręcznie podpisany formularz ofertowy w formie skanu lub fotografii zapisanych jako plik PDF lub JPG wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w formularzu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: @.


Recepcjonista / recepcjonistka oraz pomoc zespołu psychologicznego

ZAKRES USŁUG

Fundacja Różnosfera poszukuje recepcjonisty / recepcjonistki dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej oraz pomocy zespołu psychologicznego w projekcie nr 42/2-2015/FAMI pt. „Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa recepcji dla osób poszukujących ochrony korzystających z usług psychologicznych oraz pomoc dla zespołu psychologicznego w projekcie nr 42/2-2015/FAMI, w szczególności:

 • rejestracja na konsultacje psychologiczne osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu;
 • bieżąca komunikacja z osobami korzystającymi ze wsparcia w ramach projektu;
 • bieżąca pomoc dla zespołu psychologicznego i tłumaczeniowego w obsłudze osób korzystających z usług;
 • obsługa osób oczekujących na konsultacje psychologiczne
 • bieżący kontakt z zespołami: psychologicznym i tłumaczeniowym i świadczenie wsparcia także w czasie gdy pracują one poza Gabinetami Psychologicznymi FR, np. w ośrodkach dla cudzoziemców lub innych miejscach w których w ramach projektu jest udzielane wsparcie psychologiczne;
 • zapewnienie komfortowych warunków pracy dla zespołu psychologicznego zgodnie ze standardami Gabinetów Psychologicznych FR.

Miejsca wykonania usług
Warszawa

Maksymalny termin wykonania zamówienia: od 08-03-2017 do 31-12-2017

WYMAGANIA ORAZ PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Etap 1: Ocena złożonych ofert

Kryteria oceny ofert (zgodnie z punktacją zawartą w formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do formularza):
Wymagania konieczne:

 • złożenie oferty na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym
 • załączenie do oferty wymaganych dokumentów
 • złożenie oferty wraz z kompletem dokumentów w wyznaczonym terminie
 • podanie oferowanej ceny usługi nieprzekraczającej ceny maksymalnie przewidzianej przez zamawiającego

Niedopełnienie któregokolwiek z wymagań koniecznych skutkować będzie dyskwalifikacją oferty.

Dodatkowo punktowane będą:

 • doświadczenie w pracy wymagającej kontaktów z ludźmi, ich obsługi lub wsparcia
 • doświadczenie w pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo
 • doświadczenie w pracy w instytucji lub organizacji udzielającej pomocy osobom poszukującym ochrony międzynarodowej w Polsce
 • znajomość języków innych niż polski w stopniu umożliwiającym komunikację bezpośrednią i telefoniczną
 • oferowana cena usług

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna

Po ocenie ofert Fundacja zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną osoby, które uzyskały 5 najwyższych punktacji. W przypadku wpłynięcia tylko 5 lub mniejszej liczby ważnych ofert, Fundacja zaprosi na rozmowy wszystkie osoby, które złożyły ważne oferty.

Wymagania weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • kompetencje interpersonalne
 • kompetencje międzykulturowe
 • umiejętność działania wielozadaniowego
 • umiejętność obsługi Office 365 dla organizacji pozarządowych
 • znajomość polskiego systemu recepcyjnego osób poszukujących ochrony międzynarodowej
 • elastyczność czasu świadczenia usług w zależności od aktualnego obłożenia pracą psychologiczną
 • zadeklarowane kompetencje językowe

W trakcie rozmowy osoba biorąca udział w postępowaniu będzie realizować praktyczne zadania. Za każde zadanie w każdym z kryteriów będzie mogła otrzymać maksymalnie 1 punkt (w sumie maksymalnie 7 punktów).

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Dokumenty wymagane do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu:

 • Oryginał wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza ofertowego, w formie papierowej;
 • CV zawierające informacje umożliwiające dokonanie oceny oferty w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych, zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w Załączniku nr 1.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, z adnotacją na kopercie: Rekrutacja 4-2017, osobiście w Gabinetach Psychologicznych we wtorki, środy i czwartki w godzinach 10:00-16:00 lub przesyłać pocztą na adres: Gabinety Psychologiczne Fundacji Różnosfera, Al. Jana Pawła II 70 lok. 10, 00-175 Warszawa.

Termin składania ofert: czwartek 2 marca 2017, godz. 16:00. Zarówno w przypadku ofert składanych osobiście jak i w przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się termin wpłynięcia oferty pod wskazany adres.

Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 03.03.2017 o godzinie 08:45 w Gabinetach Psychologicznych Fundacji.

Formularz ofertowy, na którym należy składać oferty jest dostępny do pobrania pod adresem: www.roznosfera.org/files/FR_DP_Nabor_4-2017_Recepcja_Formularz_22-02-2017.docx


Usługi tłumaczeniowe pomiędzy językami: polskim i rosyjskim w Warszawie, w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w innych lokalizacjach

Fundacja Różnosfera poszukuje tłumaczek do świadczenia usług tłumaczeniowych pomiędzy językami: polskim i rosyjskim w Warszawie, w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w innych lokalizacjach, w ramach projektu 42/2-2015/FAMI „Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

ZAKRES USŁUG
Do usług tłumaczeniowych w ramach zamówienia należeć będą:
Do usług tłumaczeniowych w ramach zamówienia należeć będą tłumaczenia ustne oraz pisemne pomiędzy językami: polskim i rosyjskim.

Ustne tłumaczenia będą obejmować wszystkie czynności psychologiczne wykonywane w ramach świadczonych w projekcie usług psychologicznych między innymi takie jak:

 • prowadzenie spotkań informacyjnych indywidualnych i grupowych z beneficjentami i beneficjentkami projektu informujących o naturze i celach pomocy i diagnostyki psychologicznej
 • udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, które tego potrzebują w trakcie całego czasu rozpatrywania wniosku o ochronę międzynarodową
 • badania diagnostyczne
 • przygotowywanie i wydawanie opinii psychologicznych
 • wsparcie psychologiczne w trakcie wywiadu statusowego oraz bezpośrednio po nim
 • diagnozowanie szczególnych potrzeb osób dorosłych wnioskujących o ochronę międzynarodową
 • wsparcie osób dorosłych w kontakcie z zewnętrznymi placówkami (m.in. poradnie zdrowia psychicznego, inne placówki medyczne, organizacje pozarządowe)
 • inne czynności związane ze świadczeniem usług psychologicznych

Pisemne tłumaczenia będą dotyczyć dokumentacji psychologicznej związanej z opisanymi powyżej usługami psychologicznymi (m.in. opinie psychologiczne, kwestionariusze i narzędzia diagnostyczne, materiały informacyjne konieczne na spotkania informacyjne z zespołem psychologicznym itp.) oraz innych materiałów koniecznych do realizacji wsparcia i diagnostyki psychologicznej.

Ponadto do obowiązków osoby świadczącej usługi tłumaczeniowe należeć będzie:

 • uczestnictwo przeciętnie 1-3 razy na kwartał w superwizjach zespołu tłumaczeniowego Fundacji w Warszawie, zgodnie z ustaleniami osoby zarządzającej projektem (zależnie od intensywności świadczonych tłumaczeń)
 • uczestnictwo od 1 razu na kwartał do 4 razy w miesiącu w zebraniach zespołu psychologicznego i tłumaczeniowego Fundacji Różnosfera w Warszawie, zgodnie z ustaleniami osoby zarządzającej projektem
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych oraz wskazanych przez Fundację Różnosfera

Miejsca realizacji usług:
Ośrodki dla Cudzoziemców (głównie na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego), Gabinety Psychologiczne Fundacji Różnosfera w Warszawie, placówki zewnętrzne współpracujące z Ośrodkami dla Cudzoziemców oraz Gabinetami Psychologicznym Fundacji (m.in. poradnie zdrowia psychicznego, szkoły itp.), siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej, miejsca odbywania się wywiadów statusowych oraz inne miejsca zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Fundacja Różnosfera dopuszcza możliwość zwrotu kosztów za dojazdy do ośrodków dla cudzoziemców.

Maksymalny okres świadczenia usług: od 01-03-2017 do 31-12-2017

WYMAGANIA ORAZ PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Etap 1: Ocena złożonych ofert

Wymagania konieczne (szczegóły w formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do formularza):

 1. Kompetencje językowe na poziomie pozwalającym na realizację tłumaczeń ustnych i pisemnych w opisanym powyżej zakresie, pomiędzy językami polskim i rosyjskim. Brak tych kompetencji w którymkolwiek z tych języków będzie dyskwalifikować ofertę.
 2. Oferowana cena - podanie oferowanej ceny usługi nie przekraczającej maksymalnej ceny przewidzianej przez Zamawiającego. Oferty, w których nie będzie podanej oferowanej ceny usługi lub podana będzie cena przekraczająca maksymalną stawkę godzinową przewidzianą przez Zamawiającego będą dyskwalifikowane.

Dodatkowo punktowane będą (zgodnie z punktacją zawartą w formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do formularza):

 1. oferowana mobilność - posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B i/lub samochodu do dyspozycji
 2. oferowana cena
 3. doświadczenie zawodowe
 4. posiadanie wykształcenia kierunkowego
 5. posiadanie certyfikatów językowych
 6. ukończenie szkoleń

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna

Po ocenie ofert Fundacja zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną osoby, które uzyskały 3 najwyższe punktacje. W przypadku wpłynięcia tylko 3 lub mniejszej liczby ważnych ofert, Fundacja zaprosi na rozmowy wszystkie osoby, które złożyły ważne oferty.

Wymagania weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. predyspozycje do realizacji tłumaczeń w pomocy psychologicznej
 2. predyspozycje do realizacji usług w dynamicznie zmieniającym się środowisku
 3. elastyczność czasu świadczenia usług w zależności od aktualnego obłożenia pracą psychologiczną
 4. zadeklarowane kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego i polskiego

W trakcie rozmowy osoba biorąca udział w postępowaniu będzie realizować praktyczne zadania. Za każde zadanie w każdym z kryteriów będzie mogła otrzymać maksymalnie 1 punkt (w sumie maksymalnie 4 punkty).

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

Wypełniony i odręcznie podpisany formularz ofertowy w formie skanu lub fotografii zapisanych jako plik PDF lub JPG wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w formularzu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: @.


Usługi psychologiczne dla osób dorosłych wnioskujących o ochronę międzynarodową

Fundacja Różnosfera poszukuje psycholożek do świadczenia usług psychologicznych dla osób dorosłych wnioskujących o ochronę międzynarodową w ramach projektu nr 42/2-2015/FAMI pt. „Dostrzegam, pomagam - integracja oraz rozwój działań i procedur Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej w zakresie kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych wśród osób poszukujących ochrony na terytorium RP” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

ZAKRES USŁUG
Do usług psychologicznych w ramach zamówienia należeć będzie:

 • prowadzenie spotkań informacyjnych indywidualnych i grupowych z beneficjentami i beneficjentkami projektu informujących o naturze i celach pomocy i diagnostyki psychologicznej
 • udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, które tego potrzebują w trakcie całego czasu rozpatrywania wniosku o ochronę międzynarodową
 • badania diagnostyczne
 • przygotowanie i wydanie opinii psychologicznych
 • wsparcie psychologiczne w trakcie wywiadu statusowego oraz bezpośrednio po nim
 • diagnozowanie szczególnych potrzeb osób dorosłych wnioskujących o ochronę międzynarodową
 • wsparcie osób dorosłych w kontakcie z zewnętrznymi placówkami (m.in. poradnie zdrowia psychicznego, inne placówki medyczne, organizacje pozarządowe)
 • udział w spotkaniach Grupy Roboczej co najmniej raz na kwartał w Warszawie
 • udział w spotkaniach Platformy Psychologicznej co najmniej 5 razy w skali projektu w Warszawie
 • uczestnictwo minimum raz w miesiącu w superwizjach zespołu psychologicznego Fundacji w Warszawie
 • uczestnictwo 1-4 razy w miesiącu w zebraniach zespołu psychologicznego Fundacji Różnosfera w Warszawie
 • samokształcenie się w wymiarze minimum 40 godzin rocznie w zakresie pracy psychologicznej oraz tematyki uchodźczej zgodnie ze standardami Fundacji

Miejsca realizacji usług psychologicznych:
Ośrodki dla Cudzoziemców (głównie na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego), Gabinety Psychologiczne Fundacji Różnosfera w Warszawie, placówki zewnętrzne współpracujące z Ośrodkami dla Cudzoziemców oraz Gabinetami Psychologicznym Fundacji (m.in. poradnie zdrowia psychicznego, szkoły itp.), siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Straży Granicznej, miejsca odbywania się wywiadów statusowych oraz inne miejsca zgodnie z bieżącymi potrzebami
Fundacja Różnosfera dopuszcza możliwość zwrotu kosztów za dojazdy do ośrodków dla cudzoziemców.

Maksymalny okres świadczenia usług: od 01-03-2017 do 31-12-2017

WYMAGANIA ORAZ PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Etap 1: Ocena złożonych ofert

Wymagania konieczne (szczegóły w formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do formularza)

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – tytuł mgr psychologii
 • Posiadanie ważnego prawa jazdy kat.B
 • Posiadanie samochodu do dyspozycji
 • Podanie oferowanych cen za usługi nie przekraczających cen maksymalnie przewidzianych przez zamawiającego (szczegóły w formularzu ofertowym)

Brak dyplomu mgr psychologii i/lub brak ważnego prawa jazdy kat.B i/lub brak samochodu do dyspozycji i/lub brak oferowanych cen i/lub podanie cen przekraczających maksymalnie przewidziane przez zamawiającego będzie dyskwalifikować ofertę.

Dodatkowo punktowane będą (zgodnie z punktacją zawartą w formularzu ofertowym i Załączniku nr 1 do formularza):

 • tytuł mgr psychologii ze specjalizacją kliniczną lub międzykulturową
 • doświadczenie zawodowe w pracy psychologicznej
 • bycie w trakcie lub ukończenie kursu psychoterapii
 • kompetencje językowe
 • oferowane ceny usług

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna

Po ocenie ofert Fundacja zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną osoby, które uzyskały 3 najwyższe punktacje. W przypadku wpłynięcia tylko 3 lub mniejszej liczby ważnych ofert, Fundacja zaprosi na rozmowy wszystkie osoby, które złożyły ważne oferty.

Wymagania weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. umiejętność dostosowywania technik pracy do osoby korzystającej ze wsparcia
 2. umiejętność realizacji usług psychologicznych w dynamicznie zmieniającym się środowisku
 3. elastyczność czasu świadczenia usług w zależności od aktualnego obłożenia pracą psychologiczną
 4. zadeklarowane kompetencje językowe

W trakcie rozmowy osoba biorąca udział w postępowaniu będzie realizować praktyczne zadania. Za każde zadanie w każdym z kryteriów będzie mogła otrzymać maksymalnie 1 punkt (w sumie maksymalnie 4 punkty).

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

Wypełniony i odręcznie podpisany formularz ofertowy w formie skanu lub fotografii zapisanych jako plik PDF lub JPG wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi w formularzu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: @.

Fundacja Różnosfera

KRS 0000527472
NIP 1182102533
REGON 147475953

Volkswagen Bank Direct
80 2130 0004 2001 0685 0473 0001