Statut Fundacji Różnosfera

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Fundacja zarejestrowana pod nazwą Fundacja Różnosfera zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Ewę Marię Kownacką zwaną dalej Fundatorką, Aktem Notarialnym z dnia 16.09.2014 roku, Repepetytorium A nr 1923/2014 sporządzonym przed notariuszem Moniką Ciesielską w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r, 7a w Warszawie.
  2. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz postanowień niniejszego statutu.

  § 2

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Ożarów Mazowiecki.
  2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
  3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.

  § 3

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej

  § 4

  1. Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

  § 5

  Na potrzeby współpracy z zagranicą oraz z osobami i instytucjami, których językiem komunikacji jest język obcy Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 2. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI

  § 6

  1. Cele fundacji to:
   1. Działanie na rzecz dostępności szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego oraz rozwoju osobistego dla grup i osób, które mogą mieć ten dostęp utrudniony:
    • działalność na rzecz osób, które przeżyły katastrofy, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i wojny w kraju i za granicą oraz ich bliskich
    • działalność na rzecz osób wnioskujących o nadanie statusu uchodźcy, objętych ochroną międzynarodową, repatriantek i repatriantów, innych osób migrujących oraz wewnętrznie przesiedlonych i ich bliskich, przebywających w Polsce i zagranicą
    • działalność na rzecz osób po doświadczeniu tortur, walki zbrojnej, uwięzienia, handlu ludźmi, pracy niewolniczej
    • działalność na rzecz osób, które doświadczyły dyskryminacji, prześladowania, przemocy i przestępstw motywowanych nienawiścią
    • działalność na rzecz Polonii, Polaków oraz Polek za granicą, w szczególności w zakresie integracji ze społeczeństwami przyjmującymi oraz adaptacji w Polsce w sytuacji powrotu;
    • działalność na rzecz osób przewlekle chorych oraz z różnorodnymi niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi jak i intelektualnymi;
   2. Działanie na rzecz poszanowania, doceniania oraz promocji różnorodności i równych szans w społeczeństwie oraz zapobiegania wykluczeniu i dyskryminacji grup słabszych lub mniejszościowych:
    • upowszechnianie idei tolerancji oraz poszanowania praw człowieka
    • wspieranie rozwoju kompetencji osób i instytucji w zakresie realizacji polityki i procedur równych szans i różnorodności w głównym nurcie działalności oraz w ułatwianiu dostępu do oferowanych przez nie miejsc pracy oraz usług osobom i społecznościom, które mogą mieć ten dostęp utrudniony
    • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
   3. Działanie na rzecz spójności i aktywności społecznej:
    • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
    • działalność wspierająca współpracę międzyregionalną, międzynarodową oraz świadomość wspólnoty globalnej
    • promocja i organizacja wolontariatu
    • promocja i rozwój przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz etycznego i zaangażowanego społecznie biznesu
    • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy, wykonujących pracę poniżej swoich kompetencji, powracających na rynek pracy
    • wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
    • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  2. Fundacja realizuje cele wymienione w § 6 ust. 1 poprzez niedochodowe:
   • udzielanie szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego, wspieranie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości w formie indywidualnej, grupowej oraz środowiskowej, stacjonarnie, i wyjazdowo poprzez działania edukacyjne, psychoterapię, poradnictwo i diagnozę psychologiczną, mediacje, coaching, mentoring, oraz poprzez sieć instytucji, organizacji i innych podmiotów oraz osób współpracujących
   • poradnictwo kulturowe, międzykulturowe, socjalne, ekonomiczne, prawne i obywatelskie;
   • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi, mediami oraz innymi podmiotami, polskimi i zagranicznymi;
   • prowadzenie rzecznictwa interesów grup mniejszościowych, defaworyzowanych, dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem;
   • działalność edukacyjną w formie konferencji, kursów, szkoleń, seminariów, wykładów, warsztatów, debat, mentoringu, coachingu, wymian międzynarodowych, wizyt studyjnych, kampanii społecznych i informacyjnych, opracowywania raportów i ekspertyz, a także innych form kształcenia oraz popularyzacji wiedzy;
   • tworzenie standardów oraz ścieżek kształcenia, rozwoju i certyfikacji zawodowej osób podnoszących swoje kompetencje w obszarach tematycznych związanych z celami Fundacji wymienionymi w § 6 ust. 1
   • działalność wydawniczą, a także prowadzenie dystrybucji wydawnictw;
   • działalność badawczą w formie inicjowania, organizowania i przeprowadzania badań oraz upowszechniania ich rezultatów;
   • organizowanie i wspieranie działań kulturalnych, takich jak festiwale kulturalne, wystawy, koncerty, spektakle, produkcje filmowe, warsztaty artystyczne, przedsięwzięcia wydawnicze i inne formy inicjatyw kulturalnych;
   • organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów,
   • organizowanie działań interwencyjnych w przypadkach łamania praw człowieka, naruszania wolności lub swobód obywatelskich, tworzenia barier i nierówności, inicjowanie petycji i listów otwartych, organizację konferencji prasowych, zgromadzeń oraz innych form protestu;
   • upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równych szans i różnorodności oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
 3. MAJĄTEK FUNDACJI

  § 7

  Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500,00 zł (dwóch tysięcy pięciuset złotych) z którego 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji i 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczony jest na prowadzoną przez Fundację działalność gospodarczą, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe takie jak nieruchomości, ruchomości i fundusze nabyte w trakcie działalności Fundacji.

  § 8

  Na fundusze Fundacji składają się:

  1. dotacje, granty, subwencje,
  2. darowizny, składki, zapisy,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej,
  5. odsetki bankowe i inne przychody z tytułu zarządzania funduszami i majątkiem Fundacji
  6. dochody ze zbiórek publicznych.

  § 9

  1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli osoby i podmioty ofiarujące nie wskazały konkretnego celu.
  2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.
  3. Przy dysponowaniu majątkiem i dochodami Fundacji zabrania się:
   • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków i członkiń organów lub pracownic i pracowników oraz osób, z którymi członkowie i członkinie organów lub pracownicy i pracownice pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani lub związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
   • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków i członkiń organów lub pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
   • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członkiń i członków organów lub pracowników i pracownic oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
   • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, członkinie i członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy i pracownice oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  § 10

  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 4. ORGANY

  § 11

  Organami Fundacji są:

  • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
  • Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
  1. ZARZĄD

   § 12

   1. Zarząd składa się z co najmniej 2, a maksymalnie 3 osób członkiń lub członków w tym Prezeski lub Prezesa Zarządu.
   2. Początkowy skład Zarządu i pierwszą Prezeskę lub pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundatorka.
   3. W skład Zarządu z mocy Statutu wchodzi Fundatorka.
   4. Zarząd zostaje powołany na czas nieokreślony.
   5. W przypadku stwierdzonej rażącej niegospodarności Zarządu lub innego działania na szkodę Fundacji, Zarząd może być odwołany w części lub w całości przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
   6. Każda członkini i każdy członek Zarządu Fundacji, może samodzielnie ustąpić z jego składu składając pisemną rezygnację.
   7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
    1. pisemnej rezygnacji członka lub członkini Zarządu
    2. śmierci członkini lub członka Zarządu,
    3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    4. odwołania przez Radę Fundacji w przypadku:
     • działania członka lub członkini Zarządu na szkodę Fundacji i celów przez nią realizowanych
     • rażącej niegospodarności członka lub członkini Zarządu
   8. Kolejni Prezesi lub kolejne Prezeski Zarządu są wybierani lub wybierane uchwałą Zarządu Fundacji spośród członkiń i członków Zarządu
   9. Kolejne członkinie i kolejni członkowie Zarządu są wybierane lub wybierani uchwałą Zarządu Fundacji.
   10. W skład Zarządu nie mogą wejść osoby pozostające z członkami i członkiniami Rady Fundacji:
    • w związku małżeńskim,
    • we wspólnym pożyciu,
    • w stosunku pokrewieństwa,
    • w stosunku powinowactwa
    • w podległości służbowej.
   11. Członkami lub Członkiniami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   § 13

   1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
   2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
    • realizacja celów statutowych Fundacji
    • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
    • reprezentacja Fundacji na zewnątrz
    • uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
    • uchwalanie regulaminów;
    • zarządzanie majątkiem Fundacji;
    • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracownic i pracowników Fundacji;
    • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
    • przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
    • podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji
    • podejmowanie uchwały o połączeniu z inną fundacją
    • podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji

   § 14

   Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji upoważnionymi są Prezeska lub Prezes samodzielnie, zaś pozostałe członkinie i pozostali członkowie Zarządu w dwie osoby działając łącznie.

   § 15

   1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Może je zwołać którakolwiek z członkiń lub którykolwiek z członków Zarządu.
   2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie osoby zasiadające w Zarządzie zostały powiadomione pocztą elektroniczną o miejscu i terminie obrad przynajmniej na 7 dni wcześniej oraz w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków lub członkiń Zarządu.
   3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członkiń i / lub członków.
   4. W przypadku parzystej liczby osób głosujących i równego podziału głosów, decyduje głos Prezeski lub Prezesa Zarządu.
   5. Jeśli członkinie i członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać zwrot kosztów podróży na posiedzenia Zarządu oraz opieki nad osobami od nich zależnymi na czas trwania posiedzenia i dojazdu na posiedzenie.
   6. Posiedzenie Zarządu może odbyć się z użyciem technologii telekonferencji lub wideokonferencji.
   7. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w trybie korespondencyjnym poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem.
  2. RADA

   § 16

   1. Rada jest kolegialnym organem kontrolnym, opiniującym i doradczym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
   2. Rada składa się z 3 osób członków lub członkiń powołanych na czas nieokreślony.
   3. Wyboru pierwszego Przewodniczącego lub pierwszej Przewodniczącej i członków oraz członkiń Rady dokonuje Fundatorka. Następne członkinie i następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Następnego Przewodniczącego lub następną Przewodniczącą na miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję, wybiera swą decyzją Rada.
   4. Przewodnicząca lub Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

   § 17

   1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
   2. Członkami i członkiniami Rady nie mogą zostać osoby pozostające z członkami lub członkiniami Zarządu:
    • w związku małżeńskim,
    • we wspólnym pożyciu,
    • w stosunku pokrewieństwa,
    • w stosunku powinowactwa
    • w podległości służbowej.
   3. Członkami lub członkiniami Rady nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
   4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
    1. pisemnej rezygnacji członka lub członkini Rady
    2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
    3. śmierci członka lub członkini Rady.
   5. W razie powołania członka lub członkini Rady, za jego lub jej zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka lub członkinię Rady stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
   6. W razie zawarcia związku małżeńskiego, rozpoczęcia wspólnego pożycia, wejścia w relację stosunku powinowactwa lub podległości służbowej przez członka lub członkinię Rady z członkinią lub członkiem Zarządu, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas trwania związku małżeńskiego lub partnerskiego, stosunku powinowactwa, wspólnego pożycia lub podległości służbowej.

   § 18

   1. Członkowie i członkinie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

   § 19

   1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku podejmując uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
   2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodnicząca lub Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
   3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszystkie osoby będące członkami lub członkiniami Rady oraz Zarządu zostały powiadomione pocztą elektroniczną o miejscu i terminie obrad przynajmniej na 7 dni wcześniej oraz przy obecności co najmniej połowy członków i / lub członkiń Rady.
   4. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie parzystej liczy osób głosujących i równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Przewodniczącej.
   5. W zebraniach Rady może brać udział przedstawiciel lub przedstawicielka Zarządu.
   6. Członkinie i członkowie Rady mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji otrzymywać zwrot kosztów podróży na posiedzenia Rady oraz opieki nad osobami od nich zależnymi na czas trwania zebrania i dojazdu na zebranie
   7. Posiedzenie Rady Fundacji może odbyć się z użyciem technologii telekonfernecji lub wideokonferencji.
   8. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w trybie korespondencyjnym poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem.

   § 20

   Do kompetencji Rady Fundacji należy:

   • nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,
   • zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji,
   • przedstawianie inicjatyw w sprawach kierunków działania Fundacji i występowanie z wnioskami dotyczącymi jej działalności,
   • wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
   • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
   • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
   • odwoływanie członków i członkiń Zarządu w przypadkach opisanych w § 12 ustępie 7 podpunkcie d,
   • opiniowanie połączenia z inną fundacją
   • zatwierdzanie likwidacji Fundacji.
 5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  § 21

  1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
  2. Fundacja wyodrębnia działalność gospodarczą w księgach rachunkowych tak aby były widoczne przychody, koszty i dochód z działalności gospodarczej.
  3. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej w całości służy realizacji celów statutowych Fundacji.
  4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
   • działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
   • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 85.59.B
   • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z
   • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
   • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z
   • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 22

  1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Fundatorki.
  2. Dopuszczalne jest rozszerzenie lub zmiana zakresu celów Fundacji.

  § 23

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd, po konsultacji z Radą i za zgodą Fundatorki.

  § 24

  1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub wyczerpania środków pieniężnych i majątku Fundacji, bądź na skutek decyzji podjętej przez Zarząd. Zarząd podejmuje decyzję o likwidacji w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymaga ona zatwierdzenia przez Radę.
  2. Likwidację przeprowadza likwidator lub likwidatorka ustanowiony lub ustanowiona przez Radę.
  3. Z chwilą ustanowienia likwidatorki lub likwidatora wygasają uprawnienia Zarządu i sprawy należące do Zarządu należą od tej chwili do likwidatorki lub likwidatora.
  4. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji likwidatorka lub likwidator przekazuje na rzecz wskazanych przez Fundatorkę innych organizacji nie nastawionych na zysk realizujących podobne cele statutowe.

Fundacja Różnosfera

KRS 0000527472
NIP 1182102533
REGON 147475953

Volkswagen Bank Direct
80 2130 0004 2001 0685 0473 0001